top of page

מחוננים: דוחות מצב והמלצות

המחונן בכיתתו - חוברת מידע והמלצות - 2020
משרד החינוך - דוח כלים פדגוגיים

מדריך פדגוגי מקיף של האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך בשיתוף עם אגף מו"פ - להוראת מחוננים בכיתות רגילות.

מתוך אתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים :

״בתי הספר היסודיים בישראל הטרוגניים על פי רוב ובהם תלמידים בעלי יכולות שונות. דוח זה מתמקד בתלמידים המחוננים והמצטיינים, ומציג אפשרויות וכלים שונים להוראה מיטבית עבורם במסגרת הבית־ספרית.
כיוון שתלמידים מחוננים ומצטיינים שוהים רוב שעות השבוע בכיתות רגילות, חוקרים ואנשי שטח בַּתחום מדגישים את הצורך להכשיר מורים לטפח תלמידים מחוננים ומצטיינים. אולם רוב המורים המלמדים בכיתות הטרוגניות בארץ ובעולם חסרי הכשרה ייחודית בהוראת מחוננים. יחד עם זאת, מחקרים בהוראת מחוננים ומצטיינים ותוכניות הוראה שפותחו על בסיסם הם עדות לכך שיש כלים ומתודות שגם מורים ללא הכשרה פרופסיונאלית להוראת מחוננים יכולים ליישם בכיתתם בהצלחה. 

 

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים עוסק בימים אלו בפיתוח מודלים להוראת מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים. הוא פנה ליזמה למחקר יישומי בחינוך בבקשה להציג דוגמאות מהעולם למענֶה לצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים בבית הספר היסודי, במהלך יום לימודים רגיל.

בדוח זה מוצגים שיטות וכלים בהוראת מחוננים ומצטיינים שהשימוש בהם רווח ומבוסס מחקרית. אלו נחלקים להתערבויות שמורים יחידים יכולים להפעיל באופן עצמאי בכיתה ולתוכניות שהיקפן שכבה או בית ספר שלם. נעשה מאמץ להציג בדוח שיטות וכלים קלים יחסית להטמעה – כאלו שניתן להשתמש בהם להוראה באופן מיטבי, ללא הכשרה פרופסיונאלית של מורים בתחום וללא ניסיון מיוחד בהוראת מחוננים. לבסוף, הדוח מציין דרכים אפשריות להטמעת השיטות והכלים הנסקרים בו. הדוח יוצא מתוך הנחה שעל מורים להיות מודעים לכך שהתלמידים המחוננים והמצטיינים זקוקים למענה ייחודי במסגרת שילוב, ושהמטרה הפדגוגית אינה להתאים אותם למערכת, אלא לאפשר להם לפתח את אישיותם באופן מלא.״

(מומלץ לקרוא את הדוח המלא ולהעביר הלאה)

איתור תלמידים מחוננים במערכת החינוך, 2017
דוח שהוגש לוועדה לזכויות הילד - כנסת ישראל - דוח מחקר

דוח מקיף על דרכי איתור מחוננים.

הילד המחונן ובית הספר, 2014
ד"ר חנה דוד, מאמר מחקרי קצר

מחוננות: הזכות והאתגר.

"מטרת מאמר זה היא לעורר את המודעות של גורמי טיפול בבית הספר לצרכים המיוחדים של ילדים מחוננים ולדרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה..." מהן דרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה? (עמודים 9-11)

תלמידי תיכון הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, 2011
דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות - בכנסת ישראל - דוח מחקר

דוח על תלמידי תיכון באקדמיה

טיפוח תלמידים מחוננים במערכת החינוך, 2006
דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות - בכנסת ישראל - דוח מחקר

דוח על דרכי הוראת מחוננים.

דוח ועדת נבו, 2004
ועדה שבדקה את מצבם של הילדים המחוננים בישראל - ועדה

הועדה מצאה שהילדים המחוננים לא נהנים משוויון הזדמנויות בחינוך, לא מטופחים ומועצמים כראוי ולא מקבלים מענה לזכויותיהם ולצורכיהם. 

דוח מרלנד, 1972, ארה"ב
בדק את מצבם של הילדים המחוננים בארה"ב - ועדה 

הדוח מציג תמונת מצב עגומה לפיה ילדים מחוננים שלא מקבלים מענה מתאים מוקדם ככל האפשר מפתחים שורה של נזקים, לעתים חמורים, כגון - לקויות למידה, נשירה ממוסדות חינוך ועוד. לקריאת ניתוח קצר של הדוח ומסקנותיו ראו כאן

bottom of page