top of page

המלצות לדרכי הוראה

מאתר משרד החינוך - הגדרות

פורטל מוסדות חינוך - מחוננים ומצטיינים
משרד החינוך - תכניות ופדגוגיה

הפורטל הוא שער מידע להוראת מחוננים ומצטיינים - מיועד לאנשי הוראה עובדי משרד החינוך, המידע הנמצא בו גלוי רק לאחר הזדהות משרד החינוך (לעובדי הוראה)

הפורטל הוא שער מידע להוראת מחוננים ומצטיינים - מיועד לאנשי הוראה עובדי משרד החינוך ולציבור.

המחונן בכיתתו - חוברת מידע והמלצות - 2020
משרד החינוך - דוח כלים פדגוגיים

מדריך פדגוגי מקיף של האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך בשיתוף עם אגף מו"פ - להוראת מחוננים בכיתות רגילות.

כיתת מחוננים - מדריך למתקדמים, 2019
משרד החינוך - דוח כלים פדגוגיים

מדריך פדגוגי מקיף של משרד החינוך בשיתוף עם אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות - להוראת מחוננים בכיתות ייחודיות לכך.

איגרת מידע לרכזי ההשתלבות - בנושא מחוננים ומצטיינים, 2018
משרד החינוך- האגף למחוננים ולמצויינים - המלצות

מדריך מקיף של משרד החינוך פדגוגי ולוגיסטי - להוראת מחוננים ומצטיינים ושילובם בכיתות הטרוגניות.

דוח מקיף ומקצועי על דרכי שילוב דיפרנציאליות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בתוך כיתה הטרוגנית בבית ספר רגיל ביסודי.

דוח מקיף ומקצועי על דרכי שילוב דיפרנציאליות לתלמידים מחוננים ומצטיינים מתיכונים - בלימודים אקדמיים

מתוך אתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים :

״בתי הספר היסודיים בישראל הטרוגניים על פי רוב ובהם תלמידים בעלי יכולות שונות. דוח זה מתמקד בתלמידים המחוננים והמצטיינים, ומציג אפשרויות וכלים שונים להוראה מיטבית עבורם במסגרת הבית־ספרית.
כיוון שתלמידים מחוננים ומצטיינים שוהים רוב שעות השבוע בכיתות רגילות, חוקרים ואנשי שטח בַּתחום מדגישים את הצורך להכשיר מורים לטפח תלמידים מחוננים ומצטיינים. אולם רוב המורים המלמדים בכיתות הטרוגניות בארץ ובעולם חסרי הכשרה ייחודית בהוראת מחוננים. יחד עם זאת, מחקרים בהוראת מחוננים ומצטיינים ותוכניות הוראה שפותחו על בסיסם הם עדות לכך שיש כלים ומתודות שגם מורים ללא הכשרה פרופסיונאלית להוראת מחוננים יכולים ליישם בכיתתם בהצלחה. 

 

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים עוסק בימים אלו בפיתוח מודלים להוראת מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים. הוא פנה ליזמה למחקר יישומי בחינוך בבקשה להציג דוגמאות מהעולם למענֶה לצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים בבית הספר היסודי, במהלך יום לימודים רגיל.

בדוח זה מוצגים שיטות וכלים בהוראת מחוננים ומצטיינים שהשימוש בהם רווח ומבוסס מחקרית. אלו נחלקים להתערבויות שמורים יחידים יכולים להפעיל באופן עצמאי בכיתה ולתוכניות שהיקפן שכבה או בית ספר שלם. נעשה מאמץ להציג בדוח שיטות וכלים קלים יחסית להטמעה – כאלו שניתן להשתמש בהם להוראה באופן מיטבי, ללא הכשרה פרופסיונאלית של מורים בתחום וללא ניסיון מיוחד בהוראת מחוננים. לבסוף, הדוח מציין דרכים אפשריות להטמעת השיטות והכלים הנסקרים בו. הדוח יוצא מתוך הנחה שעל מורים להיות מודעים לכך שהתלמידים המחוננים והמצטיינים זקוקים למענה ייחודי במסגרת שילוב, ושהמטרה הפדגוגית אינה להתאים אותם למערכת, אלא לאפשר להם לפתח את אישיותם באופן מלא.״

(מומלץ לקרוא את הדוח המלא ולהעביר הלאה)

תלמידי תיכון הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, 2011
דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות - בכנסת ישראל - דוח מחקר

דוח על תלמידי תיכון באקדמיה

טיפוח תלמידים מחוננים במערכת החינוך, 2006
דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות - בכנסת ישראל - דוח מחקר

דוח על דרכי הוראת מחוננים.

bottom of page