top of page

מה ?

"האפיונים והצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים מחייבים סביבה לימודית ייחודית ומסלולי למידה ייחודיים מבחינת השיטה הפדגוגית, המורים המתאימים ותכניות הלימוד."

חוזר מנכ''ל למחוננים - תשע/8(ב)

למה ?

" שוויון הזדמנויות בחינוך פירושו מתן חינוך התואם את הצרכים ואת המאפיינים של כל תלמיד ותלמידה, ובכללם גם של התלמידים המחוננים ובעלי היכולות הגבוהות במיוחד. 

 

טיפוחם של התלמידים המחוננים והמצטיינים נועד לא רק למענם אלא גם למען החברה כולה, שכן בבגרותם הם יוכלו להצעידה לאופקים חדשים בכל תחומי החיים."


חוזר מנכ''ל למחוננים - תשע/8(ב)

bottom of page